Ailə planlaması və hamiləlikdən qorunma

Ailə planlaması və hamiləlikdən qorunma

Ailə planlaması və hamiləlikdən qorunma

Ailə planlaması və hamiləlikdən qorunma

Ailə planlaması fərd-lərin və ya cütlərin istədikləri zaman is-tədikləri sayda övlad sahibi olmalarına de-yilir və bu istiqamətdə tətbiq edilən üsulları özündə birləşdirir.

Ailə planlaması bizə nəyə görə lazımdır? Fərdi olaraq faydaları nədən ibarətdir? Bu məsələ cəmiyyət üçün nə dərəcədə aktualdır?
Ailə planlamasının yararlarına iki istiqamətdə təsnifat verə bilərik:
1-ci təsnifat: fərdi və bəşəri olmaqla iki qrupa bölə bilərik.
2-ci təsnifat: tibbi və sosial faydalarından danışa bilərik.
Tibbi yararlar hamiləliklə əlaqədar tibbi problemlərin azalmasından ibarətdir. Hamiləliklə əlaqədar tibbi problemlər həm fərdlər üçün, həm də cəmiyyət üçün önəm daşıyır. Düşüklər, abortlar, doğuşlar, bunlarla əlaqədar baş verən ağırlaşmalar (qanaxmalar, infeksiyalar və s.), eyni zamanda, yenidoğulmuş-ların patolgiyaları və ən nəhayət, ana və yenidoğulmuş ölümü nəinki fərdləri, ailələləri, həmçinin, bütün cəmiyyətimizi və bəşəriyyəti narahat edən aktual məsələlərdir. İstə-nilməyən hamiləliklərin qarşısının alınması bu problemlərin də azal-dılmasına və nəticədə, ana və yeni doğulmuş ölümlərinin göstərici-lərinin aşağı düşməsinə xidmət edir.
Ailə planlamasının sosial faydaları da nəzərdən qaçırılmayacaq dərə-cədə böyük və önəmlidir. Hər bir fərd və ailə üçün istədiyi və baxa biləcəyi sayda övlad sahibi olmaq nəinki ailənin maddi yükünü azaltmağa kömək edər, eyniz zamanda, mövcud uşaqların da fiziki və sosial inkişaflarına imkan yaradar, təhsil və karyeralarına valideynlər tərə-findən diqqət edilməsinə yardımçı olar. Ailə planlamasının bəşəri yararları isə hər keçən gün öz aktuallığı ilə daha da ön plana çıxmaqdadır. Belə ki, dünya əhalisinin durmadan yüksələn artım sürəti, Yer kürəsinin maddi və enerji qaynaqlarının bu əhali artımı qar-şısında yetərsiz qalması, ümumi dildə desək, demoqrafik problemlər ailə planlamasının həm ölkələr, həm də bütövlükdə bəşəriyyət üçün əhəmiyyətini daha çox nəzərə çarpdırır.

Əslində bəşəriyyət mövcud olandan günümüzə qədər həmişə hamiləlikdən qorunmaq haqqında fikirləşib və bu istiqamtdə əsrlərdən gələn ənənəvi metodlar var ki, qadınlarımız istifadə edirlər. Sizcə bu metodlar nə dərəcdə güvənli və məsləhətlidir?
Biz tibb sahəsinin mütəxəssisləri, ənənəvi metodları inkar etmirik, qadağan etmirik. Amma tibb elmi inkişaf edərək daha güvənli, daha üstün metodlar irəli sürmüşdür ki, onları təbliğ və tətbiq etməyə çalışırıq. Hamiləlikdən qorunma metodlarının hər birinin müəyyən istiqamətdə üstün və çatışmayan cəhətləri vardır. Bu istiqamətlərdən ən önəmlisi qorunma metodunun güvənliyi, başqa sözlə desək, ha-miləlikdən qorunmada nə dərə-cədə uğurlu olma ehtimalıdır. Ənənəvi metodlar bu baxımdan müasir metodlardan çox geri qalsa da, qısaca onlar haqqında da məlumat vermək istərdim. Bunlardan biri cinsi əlaqədən sonra uşaqlıq yolunun yuyulmasıdır. Digər metod cinsi əlaqənin yarım-çıq kəsilməsidir. Ən populyar me-todlardan biri ovulyasiya gününün müəyyənləşdirilib, bu ərəfədə cinsi pəhrizin gözlənməsidir. Ovulya-siya gününü müəyyənləşdirmək məqsədilə bir çox üsuldan istifadə edilir: aybaşı tarixinə görə hesablamaq, bazal bədən temperaturunun ölçülməsi, uşaqlıq boynu seliyinin araşdırılması və s. Ənənəvi metodların üstünlüyü: tətbiqinin asan və məsrəfsiz olmasıdır. Amma ən əsas çatışmayan cəhəti güvənli olmamasıdır. Belə ki bu metodlarla qorunan qadınlarda tez-tez istənməyən hamiləliklər görürük.

Deməli, arzu olunmayan hamiləlikdən daha güvənli qorunmaq üçün müasir qorunma metodlarından istifadə etmək məsləhətdir? Bu metodlar hansılardır?
Bu meodlar 3 qrupa bölünür:
1. Mexaniki baryerlər
2. Hormonal qorunma
3. Uşaqlıqdaxili vasitələr

Mexaniki baryerlərdən ən geniş istifadə ediləni lateks və ya rezin vasitələrdir. Bu vasitələrə həkimlərin ən çox sevdiyi qorunma metodu deyə bilərik. Belə ki, bunlar nəinki hamiləlikdən qoruyur, eyni zamanda cinsi yolla keçən xəstəliklərin də yoluxmasının qarşısını alır. Mexanik baryer metodu kimi istifadə edilən başqa vasitələr də vardır, məsələn, qadın kondomları, vaginal diafraqmalar, servikal baş-lıqlar. Bunlar daha az istifadə edilir və prezervativ qədər populyar deyildir.

Ailə planlaması və hamiləlikdən qorunma

Bəs hormonal qorunma nədir?
Hormonal qorunma qadın cinsi hormonlarının tablet və ya iynə şəklində bədənə daxil olduqdan sonra cinsiyyət sisteminə müəyyən təsirlərinə əsaslanır. Bunların arasında ən çox tətbiq edilən hamiləlikdən qorunma tabletləridir. Bunlara elmi dildə kombinə oral kontraseptivlər (KOK) deyilir. Qorunma tabletləri yumurtaıqda follikulun yetişib partlamasının, yəni ovulyasiyanın qarşısını almaqla təsir göstərir. Ovulyasiya olmadığına görə ha-miləlik də baş vermir. Qərb öl-kələrində kontraseptiv tabletlər çox geniş istifadə edilsə də, bizim qa-dınlarımız hormonal vasitələrə hələ də əsassız qorxu ilə yanaşır. Ən güvənli qorunma vasitəsi olan oral kontraseptivlər qorunmadan başqa digər tibbi faydaları da vardır. Belə ki, kombinə oral kontraseptivlər aybaşı qanaxmasını və bununla əlaqədar dəmir defisitli anemiyanı, aybaşı sancılarını və aybaşı öncəsi gərginliyi azaldır. Endometrioz, yumurtalıqların polikistozu, aybaşı disfunksiyası kimi xəstəliklərin mü-alicəsində istifadə edilir. Yumurtalığın funksional kistalarının əmələ gəlməsinin qarşısını alır, uzun müddət istifadə ediləndə yumurtalıq xərçəngindən də qoruyur.

Ailə planlaması və hamiləlikdən qorunma

Rəşad Sultan
Ginekoloq

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir