Angina- bakterial xəstəlik

Angina- bakterial xəstəlik

Angina- bakterial xəstəlik

Angina- bakterial xəstəlik 

Angina kəskin tonzillit badamcıqların iltihabına deyilir. Badamcıqlar ağız və burun vasitəsilə or-qanizmə daxil olan mikrobların qarşısını alaraq baryer rolunu oynayır. Bakterial kəskin tonzillit əsasən streptokokklar tərəfindən törədilən, qripdən və kəskin respirator virus infeksiyasından sonra üçüncü yerdə duran geniş yayılmış bir xəstəlikdir. Böyüklər arasın-da bu xəstəliyə 5%, uşaq-lar arasında isə 6%-dən çox rast gəlinir. 

Növləri və səbəbləri:
Qeyd olunduğu kimi xəstəliyin əmələ gəlməsində streptokok bakteriyaları əsas rol oynayır. Bir çox alimlərə görə angina zamanı badamcıqlardan götü-rülmüş yaxmada 80% hallarda bu bakteriyalar tapılır. Ümumi və yerli müqaviməti zəifləmiş orqanizmin yolux-ması xaricdən, yəni hava-damcı yolu və qida ilə, yaxud da daxildən baş verir. Xarici mühit faktorlarından tem-peratur, rütubət, çirkli hava və digər orqanlarda olan xroniki infeksiyalar da şərait yaradan faktorlar hesab olunur. Bu-nunla yanaşı, badamcıqların travması, uşaqların konstitusional tipi və sinir sisteminin vəziyyətini də bu faktorlara aid etmək olar.

Simptomları
Kəskin ümumi zəiflik, boğazda qıcıqlanma, udqunmanın ağ-rılı olması, ağrının qonşu or-qanlara yayılması, tempera- turun qalxması (38-400C), baş ağrıları, iştahanın azalması, limfa vəzlərinin böyüməsi və s. xarakterik simptomlardan-dır. Xüsusilə uşaqlarda çeynə-mənin ağrılı olması, yemək- dən imtina və ağız suyunun çoxalması kimi əlamətlər mü-şahidə oluna bilər.

Kəskin tonzillitlərin növündən asılı olaraq xəstəlik özünü həm yüngül, həm də ağır formada göstərə bilər.
Xəstəlik adətən 6-8 gün davam edir.

Diaqnostikası
Xəstəliyi klinik və laborator müayinələrə, eləcə də yuxarı-da göstərilən əlamətlərin kəs-kin olaraq başlamasına əsa- sən təyin etmək olar. Xəstə-liyin növünü və buna uyğun olaraq da müalicəni təyin et-mək üçün qulaq-burun-boğaz həkimi xəstəyə baxış keçir-məli, lazım gəldikdə müvafiq müayinələri aparmalıdır.

Müalicəsi
Əsasən belə xəstələr ev şə-raitində, lakin yaxşı olar ki, təcrid olunmuş şəkildə müali-cə olunmalıdır. Ağır hallarda müalicə xəstəxananın infeksion şöbəsində aparılmalıdır. İlk gündən 7-8 günlük ciddi yataq rejimi gözlə-nilməlidir.

Buna həm xəstəliyin ağır-laşmalara səbəb olmasının qarşısını almaq, həm də onun xroniki hala keçməsini qarşı-sını almaq üçün əməl olun-malıdır. Dərman preparatla- rından antibiotiklər (7-10 gün) və antihistamin preparatları-nın kurs müalicəsi aparılır, yerli olaraq qarqara, inhal-yasiya, temperatur olarsa hərarətsalıcı və ağrıkəsici dərmanlardan istifadə olunur. Əgər xəstəlik xroniki hala keçərsə və il ərzində bir neçə dəfə təkrarlanaraq xəstəyə əziyyət verərsə, tonzillekto-miya əməliyyatı aparılma-lıdır. Lakin bunun üçün xəstə- liyin bir qədər sakitləşməsini gözləmək lazımdır. Bundan başqa, tonzillitin qarşısı vaxt-ında alınmazsa, bir sıra ağır-laşmalara (peritonzilyar və udlaqətrafı abses və s.), hətta sepsis kimi ciddi problemlərə gətirib çıxara bilər.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir