Uşaqlarda xroniki öskürək

Gülnare Abdullayeva

Dr. Gülnar Abdullayeva
Pediatr

Uşaqlarda xroniki öskürək

Uşaqlarda xroniki öskürək

Uşaqlarda xroniki öskürək

Öskürək tənəffüs yolları-nın xəstəlikləri zamanı önəmli və ən sıx rast gə-linən simptomlarından biridir. Bu valideynləri çox narahat edən və ən çox xəstəxanaya baş vurma səbəbidir.
Davametmə müddətinə görə öskürək kəskin və xroniki olmaqla iki yerə bölünür. Əgər öskürək 3 həftəyə qədər sürər-sə bu kəskin öskürək, 3 həftə-dən uzun sürərsə onda xroniki öskürəkdir.
Öskürək tənəffüs orqanlarının sekresiya və yad maddələrdən təmizlənməsində önəmli rolu olan qoruyucu bir refleksdir. Öskürək reseptorları qırtlaq-dan bronxiollara qədər olan məsafədə yerləşir. Lakin bil-mək lazımdır ki, bu reseptorlar həmçinin udlaqda, burunətrafı ciblərdə, xarici qulaq keçəcə-yində, timpanik membranlarda, plevra, perikard, diafraqma və mədədə tapılır.
Öskürək refleksi xəstəliklər və dərmanlarla bağlı olaraq də-yişə bilər. Keçirilmiş hər hansı bir virus infeksiyasından sonra 2-3 həftəlik dövrdə öskürək ref-leksi hiperaktiv olur və qoxu, aerozol, istilik dəyişikliklərinə qarşı öskürək asanlıqla dəyişə bilər. Bu dövrdə xəstə simp-tomatikdir. Bəzən uşaqlarda bronxların hiperreaktivliyi uşaqlarda uzunmüddətli ös-kürəklərə səbəb olur. Atopiya, gastroezofoqal refleks, astma, sinusitlər, xroniki infeksiyonlar, otoimmun xəstəliklər, angeo-tenzin–çevirici ingibitor müa-licəsi, siqaret çəkmə kimi fakt- orlar uzunmüddətli öskürəyi yaradan səbəblər kimi qeyd olunur.
Öskürək bir çox xəstəliklərlə bağlı yarana bilər. Birinci növ-bədə uşaqdan diqqətli analez toplanmalı və öskürəyin səbəbi araşdırılmalıdır. Kəskin öskü-rəyin ən sıx səbəbi virus in-feksiyasıdır. Xroniki öskürəyin ən sıx səbəbləri arasında ast-ma, postnazal axıntı sindromu, qastroezofaqal reflüdur. Bu üç-lüyü hətta patogenik triada adlandırırlar.
Uşaqlarda öskürək ən çox virus infeksiyası ilə əlaqədar olaraq keçirilmiş yuxarı tənəffüs yol-larının iltihabı ilə bağlıdır, adə-tən, çox zaman özü-özünə dü- zələ bilən bir prosesdir. Keçi-rilmiş hər hansı bir virus infek-siyasından sonra öskürək uşaq-larda 10 günə qədər, tənəffüs yolu infeksiyasından sonra isə bir aya qədər uzana bilər. İnfeksiyalarla bağlı xroniki öskürək tənəffüs orqanlarının iltihabı zamanı yaranır. Əgər uşaqda ağciyərlərin rentgen şəkli nor-maldırsa və xroniki öskürəyin digər səbəbləri yoxdursa onda bunu keçirilmiş virus infeksiyası ilə bağlı olduğunu fikirləşmək olar. Göy öskürək və mikoplaz-ma infeksiyaları xroniki öskü-rəyin ən sıx görülən etioloji səbəbi kimi qeyd olunur. Bundan başqa isə havanın kirliliyi, rütubəti, siqaret çəkmə, ailənin sosial vəziyyəti, yaşayış şəraiti bu prosesi daha da uzada bilər.

Postnazal axıntı sindromu:
Sinusit, allergik və allergik olmayan rinit, vazomotor rinit, postenfeksiyoz rinit postnazal axıntının ən sıx səbəbləridir. Xəstələrdə boğazda axıntı, tez- tez azını təmiz-ləmə hərəkətləri, burundan olan axıntılar kimi şikayətlər ola bilər. Uşaqlarda müalicə postnazal axıntının yaranma səbəbini bildikdən sonra təyin oluna bilər. Müalicə postnazal axıntı sindromunu yaradan etioloji faktora yönəlməlidir. Mə-sələn, sinusit zamanı 3 həftə ərzində H. influenza və S. pneumoniae üçün uyğun antibiotik, 5 gün ərzində nazal dekonjestan, 3 həftə ərzində isə oral antihistamin vermək olar.
Astma, xroniki öskürəyin ən sıx səbəblərindən biridir. Xəstələr ən çox keçirilmiş infeksiyadan sonra artmış və daha çox gecələr, qaçan zaman meydana gələn ös-kürəkdən əziyyət çəkirlər. Müa-licə astmanın dövrünə uyğun olaraq verilməlidir. İnqalyasi-yon kortokosteroidlər, salbutamol, leykotrien reseptor an- ta-qonistləri müalicədə istifadə oluna bilər.

Qastraezofoqal reflü:
Bu xronik öskürəyi yaradan 3 səbəbdən biridir. Mikro və makroaspirasyalar zamanı qida borusunun distal hissəsində yerləşmiş reseptorların qıcıq-lanması baş verir, bunun nə-ticəsində uşaqda xroniki ös- kürək baş verir. Başlıca səbəb-ləri mədədə yanma hissinin olması, gəyirmə və requrgitasiya olsa da 50-75% hallarda reflü simptomları olmur. Əgər xroniki öskürəyi olan uşaq ACE inqibitoru və siqaret istifadə etmirsə, bu xəstədə astma, postnazal axıntı sindromu yoxdursa onda qastroezofaqal sindromun müalicəsinə başlamaq olar. Qastroezofoqal reflünün müalicəsində H2 reseptor antoqonisti və praton pompası ingibitorlarından istifadə oluna bilər.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir